Belastingen

rechthoek_knop

Integrale software die uw werkprocessen makkelijker en efficiënter maakt.

GouwBelastingen is een intuïtief systeem, waarmee de gebruiker zelfstandig aan de slag kan. Het maakt efficiënt werken mogelijk: eenmalige opvoer, meermalig gebruik. De resultaten van het ene proces zijn het uitgangspunt voor een volgend proces. Geen dubbele handelingen dus.

Makkelijk en prettig werken

Een aansprekend pluspunt van GouwBelastingen is dat er slechts een beperkt aantal schermen nodig is om mutaties door te voeren. We horen het keer op keer: gemeenten werken makkelijk en prettig met onze systemen. Deze waardering geeft ons steeds nieuwe impulsen om een excellente, klantgerichte en innovatieve speler te zijn op het gebied van Belastingen.


Klaar voor de toekomst

GouwBelastingen is klaar voor toekomstige ontwikkelingen en veranderende wensen. Zoals meer efficiency in werkprocessen (zaakgericht werken gecombineerd met workflow en documentbeheer), doeltreffende communicatie met burgers (digitalisering), aansluiting op Basisregistraties, nieuwe eisen van accountants en koppeling met andere systemen. Ook qua compliance zit u goed met GouwBelastingen. Hiermee kunt u makkelijk inspelen op nieuwe eisen van wetgever en toezichthouders.


Wij ondersteunen elke samenwerking

Steeds meer gemeenten laten hun belastingtaken uitvoeren door samenwerkingsverbanden, met als doel een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering. GouwBelastingen ondersteunt elke vorm van samenwerking met de ‘meergemeente functionaliteit’.

Die zit standaard in elke module. Uniek is de oplossing voor het samenvoegen van gemeenteoverstijgende heffingen op één biljet: bespaart tijd en kosten én is juridisch juist.

 

Integratie van uw bedrijfsprocessen

Gemeentelijke bedrijfsprocessen worden steeds verder geïntegreerd. GouwBelastingen werkt integraal met haar modules (BAG, BRK, WOZ, HEF, INN) op één database. Zo is alle opgeslagen data toegankelijk voor alle gebruikers, zonder koppeling. Door de focus op het totale werkproces, kunt u acties die nu per vakafdeling worden geïnitieerd, efficiënter uitvoeren.

 

Het Nieuwe Werken

GouwBelastingen ondersteunt Het Nieuwe Werken door de unieke combinatie van:

 • webbased applicatie (werken onafhankelijk van plaats en tijd)
 • workflow (werkvoorraad vastleggen)
 • monitoring voor het management (inzicht in de voortgang)
 • ‘kantoor op straat’ met GouwMobile (maakt GouwBelastingen voor de buitendienst – bezwaren, precario, honden – met een tablet realtime toegankelijk)
rechthoek_knop

Altijd ruimte voor specifieke wensen

Onze software is standaard zo in te richten, dat het goed aansluit bij uw werkprocessen. Hele specifieke wensen? Dan is maatwerk bespreekbaar.

rechthoek_knop

GouwHeffen

Aanslagen versturen voor uw gemeentelijke belastingen? Met GouwHeffen kunt u alle object- en subjectgebonden heffingen registreren en opleggen. En combineer aanslagen over meerdere opdrachtgevers en verschillende heffingsjaren op één biljet. GouwHeffen is het heffingsinstrument voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden.

Aanslagen

GouwHeffen stelt u in staat aanslagen en nota’s te maken voor alle heffingen die binnen uw organisatie in gebruik zijn. Dit kan op basis van de geregistreerde grondslagen, controlegegevens en naar aanleiding van teruggezonden aangiftegegevens. Dit geldt eveneens voor aanslagen en nota’s, die door externe diensten werden verzonden (bijvoorbeeld bouwleges of parkeerbelasting).

 

Vele mogelijkheden

GouwHeffen biedt u de mogelijkheid geautomatiseerd één of enkele aanslagen of nota’s versneld te vervaardigen via ad hoc-aanslagen. Daarnaast biedt het systeem nog meer mogelijkheden:

 • opnieuw aanmaken en verzenden van onbestelbaar retour gekomen stukken
 • vrijstellen van aanslagen
 • tijdelijk blokkeren van aanslagoplegging
 • intern printen van aanslagen, inclusief optisch leesbare coderegel met OCR-B schrift
 • extern printen van aanslagen met GouwIT-formaat
 • uitgebreid raadplegen, bijvoorbeeld van opgelegde aanslagen per object

 

Koppeling met GouwInnen

Met GouwHeffen kunt u volledig geautomatiseerd verminderingen en vermeerderingen genereren. Ook worden alle beschikkingen ter controle aan u voorgelegd in conceptvorm. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de beschikking te beoordelen en te corrigeren, voordat u deze definitief doorvoert. Als u dat doet, worden financiële gevolgen automatisch doorgevoerd in GouwInnen.

 

Uitbreidingen van GouwHeffen

 • GouwAangifte
 • GouwKaart
 • GouwHaven
 • GouwParkeren
 • StUF-Afval
 • koppeling leges
 • koppeling naar Rijksdienst voor het Wegverkeer

Samenwerken prioriteit nummer 1

Voor GouwIT betekent kwaliteit vooral: samen optrekken met de klant. We leggen dus nooit zomaar een blauwdruk neer. We werken juist met u samen aan oplossingen waarmee u sneller en slimmer werkt. Applicaties die altijd passen in het grote geheel.

 

Strategisch partner

We zijn graag uw klankbord en zullen niet snel vervallen in ‘u vraagt wij draaien’. Weet dat we aan uw oplossing werken in een multidisciplinair team, waarin Techniek en Support elkaar versterken. Als het nodig is, zijn we ‘anders’ en slopen we heilige huisjes. De vraag achter uw vraag vinden we uitermate boeiend.

rechthoek_knop

GouwInnen

Met GouwInnen kunt u reguliere betalingen verwerken. Ook stelt het u in staat om opgelegde heffingen te innen met aanmaningen, dwangbevelen, betekeningen per post en eventueel beslaglegging.

Processen combineren

In GouwInnen kunt u al uw innings- en invorderprocessen per opdrachtgever uitvoeren. Het combineren van processen van verschillende opdrachtgevers en het doorstorten van binnengekomen betalingen voor derden zijn eveneens mogelijk. Ook zijn publiek- en privaatrechtelijke vorderingen volledig binnen GouwInnen te verwerken. Denk aan bouwleges of nota’s. GouwInnen is hiermee geoptimaliseerd voor alle vorderingen van gemeenten en waterschappen.

 

Alles op één scherm

De volledige financiële positie van de burger is voor uw medewerkers in één scherm raadpleegbaar. Of het nu gaat om openstaande posten, aanslagbiljetten, betalingsregelingen, invorderstappen of NAW-gegevens. Al deze zaken worden duidelijk gepresenteerd in het financiële overzicht per burger.

Financieel overzicht

Doordat GouwInnen de historie van alle invorderstappen bijhoudt, ontstaat een duidelijk financieel overzicht. Hierin kunt u ook afgevoerde aanmaningen en dwangbevelen raadplegen, inclusief bijbehorende financiële mutaties. In het debiteurenoverzicht ziet u per belastingplichtige:

 • totale schuldpositie
 • aangehouden bedragen
 • terugbetaalde bedragen
 • terug te betalen bedragen
 • alle mutaties per aanslag
rechthoek_knop

De beste zijn, tegen een faire prijs

We vragen een faire prijs. Daar hoort ook een offerte bij die open en eerlijk is. We zijn niet uit op meerwerk. Al is dat niet altijd te voorkomen, maar dan wel in een open dialoog. Wat we u ook kunnen verzekeren, is een hoog return on investment. Met onze applicaties kunt u de ‘bulk’ automatiseren en blijft het interessante werk over.

rechthoek_knop

eGouw

Creëer uw digitale belastingenbalie en laat burgers en bedrijven plaats en tijd onafhankelijk met uw organisatie zaken doen. Of het nu gaat om het indienen van een bezwaarschrift, het raadplegen van een taxatieverslag of het stellen van een vraag, met eGouw brengt u uw dienstverlening dichterbij de burger.

Maak gebruik van beslisbomen

U bepaalt zelf de gegevens die u wilt uitvragen, de antwoordmogelijkheden en de volgorde waarin de vragen gepresenteerd worden. Val burgers en bedrijven achteraf niet langer lastig met verzoeken om aanvullende informatie, maar borg dat alle informatie die benodigd is om uw backoffice processen volledig of zo optimaal mogelijk te automatiseren aan de voorkant worden uitvraagt. Plaats verzoeken direct in de werkvoorraad van de afdeling of de medewerker en verkort de doorlooptijd van de afhandeling van de verzoeken.

Jezelf presenteren 

Hoe geef je burgers en bedrijven een indruk van uw organisatie die bij je past?
Een eerste indruk kun je immers maar één keer maken. Het gaat niet alleen om uiterlijk maar ook om woorden. Breng eigenhandig en eenvoudig de look en feel van de website in lijn met uw huisstijl en bepaal zelf hoe u als organisatie gekenmerkt wilt worden.

Hoe werkt het voor de burgers en bedrijven?

Burgers en bedrijven kunnen veilig via een PC of mobile devices (telefoon en tablet) hun belastinggegevens inzien, wijzigen, verzoeken indienen en vragen stellen aan uw organisatie. Onderstaande processen zijn door u naar wens in te richten:

 • Bezwaar indienen en intrekken
 • Kwijtschelding aanvragen en intrekken
 • Aangifte toeristenbelasting, zuiverings- en verontreinigingsheffing.
 • Aanvragen van uitstel voor aangifte(n)
 • Aanslagbiljetten raadplegen
 • Taxatieverslag raadplegen
 • Honden aan- en afmelden
 • Subjectgegevens zoals email en telefoonnummer wijzigen
 • Rekeninggegevens toevoegen en wijzigen
 • Openstaande aanslagen/beschikkingen betalen via iDeal
 • Machtiging afgeven voor automatische incasso (eMandate)
rechthoek_knop

‘Cocensus bestaat 10 jaar. Zo lang zijn we al klant én werken we samen met GouwIT. In een uitstekende relatie, op basis van vertrouwen en respect. GouwIT heeft ons geholpen bij het realiseren van efficiencytaakstellingen voor alle deelnemende gemeenten van Cocensus. Wat me zo aanspreekt is hun flexibiliteit bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Ook denkt GouwIT actief mee over efficiëntere en goedkopere oplossingen.’

George Schipper, Cocensus
rechthoek_knop

Lagere accountantskosten

Accountants stellen steeds strengere eisen aan software. Daarom is GouwBelastingen gecertificeerd conform de ISAE3000 richtlijn. Het normenkader wordt elk jaar getoetst op betrouwbaarheid. Normen waaraan taakspecifieke onderdelen – zoals heffen, innen, GBA-koppeling, autorisatie en logging – moeten voldoen. De accountant kan bij de controle steunen op dit certificaat. Uw winst: besparen op uw accountantskosten.