8 april 2020

#GouwITVlogt

Er staan weer nieuwe vlogs voor u klaar inzake de septemberrelease!

 

September release 2021.3

 

 

 

Septemberrelease Bag

 

 

 

Geachte relatie,

 

In deze tijd van fysieke afstand tot elkaar is een goede communicatie nog belangrijker. Wij gebruiken onze nieuwsrubriek in Topdesk hiervoor en sturen aanvullend e-mails naar directbetrokkenen. Daarnaast maken we gebruik van deze nieuwsbrief om u te informeren.

Eerder hebben wij u op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij hebben getroffen om onze dienstverlening op niveau te houden met in acht neming van de thuiswerkmaatregelen zoals die zijn aangekondigd door het kabinet. Ter bescherming van uw en onze medewerkers en naasten worden geplande klantbezoeken tot nadere berichtgeving verzet of via een onlinecommunicatie tool vanuit huis uitgevoerd.

Vanwege de strengere maatregelen van het kabinet om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn de geplande bijeenkomsten zoals de Strategiedag, de werkgroepen en testsessies met klanten van maart en april uitgesteld of op alternatieve wijze ingevuld. Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer.

Uiteraard blijven we telefonisch onverminderd bereikbaar en kunnen we met verschillende middelen die daarvoor beschikbaar zijn op afstand met elkaar overleggen en meldingen in behandeling nemen. De ervaringen van de afgelopen week zijn positief.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen binnen onze organisatie, software, producten en andere aanverwante onderwerpen.

 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

 

Inhoudsopgave:

 

o    Sociaal invorderen tijdens economische recessie

o    Ontwikkelingen in online communicatiemiddelen

o    Gouw7R2 in 2020

o    Ombouw taxatiescherm naar Gouw7R2

o    Testen

o    Aangescherpte controles LV WOZ

o    Uitfasering GouwBelastingen5

o    Voortgang Berichtenverkeer WOZ met taxatiebureaus

o    Centrale objectenregistratie

o    Vooruitblik septemberversie

o    Kalender werkgroepen

 

 


 

Sociaal invorderen tijdens economische recessie

Wat kunt u als lokale overheid voor uw ondernemers betekenen?

 

Inleiding

Naar aanleiding van de financiële crisis voor veel ondernemers die het gevolg is van de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus heeft het Rijk fiscale en economische maatregelen getroffen. Zo bieden zij voor ondernemers een versoepeling voor uitstel van betaling en verlaging van boetes. Aanvullend hierop heeft het kabinet in een brief aan de tweede kamer laten weten extra maatregelen te treffen.

Het Coronavirus laat haar sporen na in de economie en belastingplichtigen voelen de gevolgen. Het is reëel om er rekening mee te houden dat een deel van deze groep mensen hun belastingplicht niet kunnen nakomen.

 

Wat kunt u als lokale overheid doen?

Allereerst kunt u aansluiten op de door het Rijk getroffen maatregelen. Zo kunt u in het Digitaal Loket een betalingsregeling ontsluiten of uitstel tot betaling aanbieden. In beide gevallen betreft dit een bewuste actie van de belastingschuldige zelf.

Uiteraard kunt u ook overgaan tot een meer rigoureuze aanpak. Zo kunt u ervoor kiezen om tijdelijk geen nieuwe aanslagen op te leggen, sluit u ondernemers uit binnen de invordering, of stelt u invordering in zijn geheel uit. Indien u ervoor kiest om het invorderingstraject uit te stellen, zorg er dan voor dat u de inrichting van de invorderingsrente aanpast! Hiermee voorkomt u dat bij het opstarten van het invorderingstraject de belastingschuldige wordt overvallen met rente.

Wat moet u vooral niet doen?

Ga niet middels scripts rechtstreeks muteren op de database! We ontvangen verzoeken tot advies van het aanpassen van de termijnenset of het volledig terugdraaien van de kohieren. Het aanpassen van data kan in de praktijk leiden tot onnodige problemen. Heeft u reeds data buiten de software om aangepast? Neemt u dan contact met ons op! Gezamenlijk maken we een analyse over de impact van de datawijziging en de eventuele gevolgen of herstelacties die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Tot slot

Mocht u actie naar uw burgers en bedrijven willen ondernemen, benut dan onze belastingapplicatie en digitaal loket voor de communicatie. Laat weten wat u voor hen kan betekenen en hoe zij in aanmerking komen voor een regeling en/of uitstel van betaling. Onze producten bieden hiervoor functionaliteit.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag veder.

 


 

Ontwikkelingen in online communicatiemiddelen

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn maken we gebruik van diverse online tools voor ondersteuning, training en communicatie.

De helpdesk maakt ook nu voor haar dienstverlening in de meeste gevallen gebruik van teamviewer om uw medewerkers te ondersteunen. Dit stelt onze collega’s in staat om hetzelfde beeld voor ogen te hebben als de vragende partij. Het is net alsof ze naast u zitten. Teamviewer kan zowel voor de helpdesk worden ingezet als door onze consultants voor support op afstand.

Onze trainingen gaan ook gewoon door! Verschillende tools worden hiervoor ingezet. Wij sturen onze klanten uitnodigingen voor OpenMeetings om deel te nemen aan trainingen en vergaderingen. Onze klanten nodigen ons frequent uit voor Microsoft Teams. Met beide tools hebben we persoonlijk contact, wordt interactie aangemoedigd en kijken we ongeacht de afstand naar dezelfde presentatie.

Uiteraard wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van WhatsApp, FaceTime, Skype en dergelijke voor overleg in groepsverband.

Naast uitbreiding in onze interactieve communicatie zijn we ook hard aan het werk om de instructies voor onze applicatie online aan u aan te bieden.

Onze BAG klanten hebben al kennis kunnen maken met de online-help in de applicatie. In de volgende jaarrelease worden voor de nieuw op te leveren schermen werkinstructies meegeleverd. Op deze wijze zijn werkinstructies direct bij de hand. Met het toenemen van functionaliteit in R2, nemen ook de beschikbare instructies toe. Zo zal geleidelijk, voor alle modulen, de benodigde informatie beschikbaar komen om de functies in de schermen te bedienen.

 


 

Gouw7R2 in 2020

Jaarversie 2021

Eind mei stellen wij de jaarversie aan u ter beschikking. Deze jaarversie staat in het teken van de ombouw naar R2, gericht op schermen die voor eindgebruikers van toepassing zijn.

Er is en wordt veel effort gestoken in het positioneren van functionaliteiten binnen het werkproces. Zo zijn veel schermen die in de 5-lijn op zichzelf staan, in de jaarversie geïntegreerd binnen één processcherm. Zo draait u straks de herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen vanuit het InvorderProcesScherm. Kunt u naast het raadplegen van mutaties via biljet direct ontvangsten inboeken, en is zowel het opvoeren van een selectie, het draaien van de run en het inzichtelijk hebben van de resultaten in één scherm geïntegreerd. De ombouw van de R2 gaat de eindgebruiker van meer gemakken voorzien.

Bij de ombouw kijken we naar meldingen die in Topdesk geregistreerd staan. We kijken naar de softwarewijzigingen, om ervoor te zorgen dat we kwalitatief goede software leveren, maar we kijken ook naar de wensen! De wensen die eenvoudig in het proces zijn toe passen worden direct meegenomen. Denkt u hierbij aan extra controles, uitbreiding van informatie of integratie van werkprocessen.

 

Welke impact heeft deze jaarversie op mijn organisatie?

In de aankomende jaarrelease maken we met elkaar een belangrijke stap binnen de invordering. Zo leggen we per klantsegment vast hoe het invorderingstraject eruitziet. Denk aan het wel of niet sturen van een herinnering, het doen van een vordering of direct het dossier aan de deurwaarder overhandigen. De vernieuwingen binnen invordering zijn sterk gericht op een geruisloze en efficiënte invordering. Ter voorbereiding op deze jaarversie kunt u vast nadenken over de klantsegmenten die u wilt hanteren. Wij zullen u bij de implementatie van dit proces adviseren.

Het Noordelijk Belastingkantoor is op dit moment druk bezig met de inrichting en het testen van de loonvordering, inclusief koppeling met het UWV. Zij gaan naar verwachting in april live. De ervaringen die de komende weken worden opgedaan, worden in de volgende nieuwsbrief met u gedeeld.

Naast de wijzigingen binnen de invordering behoeven ook de koppelingen met de GBA, de NHR en de RDW uw aandacht. Voor de verwerking van persoonsgegevens is één van de mogelijkheden een rechtstreekse koppeling met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Deze koppeling vervangt de huidige LO3/T&T koppeling en werkt daardoor kostenbesparend doordat u geen extra partij meer nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de binnengemeentelijke koppeling van persoonsgegevens werkt de koppeling op basis van StUF-BG 3.10. Ook de NHR en de RDW koppeling worden komende weken vernieuwd.

Bij de opzet van de koppelingen wordt zeer nadrukkelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen die spelen op het gebied van ontsluiten via API’s, de projecten Haal-Centraal en Common Ground in het bijzonder. Zie ook ‘Vooruitblik September’ hieronder. In volgende nieuwsbrieven zullen wij u hiervan verder op de hoogte houden.

 


Ombouw taxatiescherm naar Gouw7R2

Op dit moment wordt er hard gewerkt door het team van WOZ en taxatie aan de ombouw van de schermen naar Gouw7R2. In eerste instantie lag de focus op het uitfaseren van de schermen voor eindgebruikers in Gouw5. Tijdens deze uitfasering zijn de schermen van de koppeling Kadaster, het exporteren van StUF TAX en StUF CAP bestanden omgebouwd van Gouw5 naar Gouw7R2. Deze schermen worden opgeleverd in de komende jaarrelease.

De volgende stap is de ombouw van het scherm van de taxatiekaart naar Gouw7R2. We hebben dit scherm de hoogste prioriteit gegeven omdat de taxatiekaart het centrale punt is voor taxatie, hier wordt immers zeer veel informatie opgehaald uit verschillende tabellen en bronnen. Doordat Gouw7R2 gebruik maakt van een nieuw framework hebben we de beschikking over moderne technieken en hierdoor is het taxatiescherm minder belastend voor de servers waarop Gouw7 draait. Dit heeft een positieve uitwerking op de performance van het taxatiescherm in Gouw7R2 ten opzichte van het scherm in Gouw7.

image001.jpg

Impressie taxatiescherm in Gouw7R2

 


 

 

Aangezien de taxatiekaart een omvangrijk scherm is, hebben we ervoor gekozen om in eerste instantie de focus te leggen op de woningen (taxatiemethodiek GBR) en de verschillende tabbladen die het scherm bevat, zoals de weergave op de kaart, cyclorama, marktgegevens, controle objectkenmerken, etcetera. Deze eerste versie van het omgebouwde taxatiescherm wordt uitgeleverd in release 7.9.7. (uitlevering eerste week april). De taxatiemethodieken HWK, GVW en MBVP zullen spoedig volgen. De planning is dat dit ook in de aanstaande jaarrelease (mei) opgeleverd gaat worden.

De diverse wizards (zoals het bewerken van taxatie deelobjecten, waardebepaling groep) die aangeroepen kunnen worden vanuit de taxatiekaart, dienen nog ingepland te worden. Ook hierbij zal een goede afweging worden gemaakt hoe en in welke volgorde deze wizards moeten worden omgebouwd. Op dit moment worden vanuit dit nieuwe scherm de wizards in Gouw7 aangeroepen. De taxateur kan daardoor in dezelfde webbrowser blijven werken.

Wij zijn erg benieuwd naar de eerste reacties!

 

 

 


 

Testen

Mocht u ter voorbereiding op de jaarrelease een kijkje willen nemen binnen de R2 schermen, dan kunnen we u op onderdelen toegang geven tot een omgeving. Op deze wijze kunt u een indruk opdoen van de ombouw.

Let op! Deze omgeving betreft een algemene GouwStad omgeving. Het testen van klantspecifieke processen is hierop niet mogelijk.

Indien u gebruikt wilt maken van deze testmogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met uw portfoliomanager. Gezamenlijk bespreekt u welke processen u wilt inzien en wanneer.

 


 

Aangescherpte controles LV WOZ

Vorig jaar hebben wij u erop gewezen dat het van belang is dat de software up-to-date blijft aangezien controles bij de LV WOZ steeds verder worden aangescherpt. Dit kan als gevolg hebben dat bronhouders (gemeenten) fouten krijgen die in het verleden werden geaccepteerd door de LV WOZ. Vanaf 1 juli 2020 gaat er een aanscherping plaatsvinden omtrent het aanvullend sofinummer.

Het aanvullend sofinummer wordt in de berichten aan de LV WOZ, indien er geen aanvullend sofinummer aanwezig is, momenteel door GouwIT aangeleverd als gemeentecode + 6 nullen (bijvoorbeeld 0123000000). In de huidige situatie wordt dit door de LV WOZ geïnterpreteerd als lege waarde. Vanaf 1 juli gaat dit wijzigen, dan worden deze berichten afgekeurd en dienen deze berichten met een lege waarde te worden aangeleverd. Het Kadaster heeft hiervoor aangegeven dat dit zonder problemen doorgevoerd kan worden en er geen specifieke berichten aan de LV WOZ aangeleverd hoeven te worden om de data bij Kadaster overeenkomstig met de data bij de bronhouder te krijgen. Kadaster heeft reeds al de lege waarde opgeslagen bij dit type aanvullende sofinummers, waardoor de overgang geruisloos zal verlopen. Het is dus wel van belang dat de berichten na 1 juli 2020 op een correcte wijze worden aangeleverd.

In de recent uitgeleverde Gouw 7.8.0.7 en 7.9.5 (en hoger) zitten aanpassingen waarbij de lege sofinummers ook als lege waarde wordt aangeleverd. Belangrijk is dus dat deze software vóór
1 juli 2020 in productie staat bij de bronhouders. Daarnaast zijn er diverse andere verbeteringen doorgevoerd in de software omtrent de LV WOZ welke terug te vinden zijn in de releasenotes.

In het WOZ journaal van april wordt door de Waarderingskamer in het artikel ‘Interpretatie foutmeldingen uit LV WOZ over gegevens belanghebbenden’ nog eens uitgelegd hoe om te gaan met niet-natuurlijke personen en vestigingen om fouten in de LV WOZ te voorkomen.

 


 

Uitfasering GouwBelastingen 5

In de jaarversie (mei) worden de volgende functionaliteiten in R2 aan u opgeleverd:

       Heffen (object en subject gebonden heffingen)

       Kohier (gebruikersschermen)

       Automatisch verminderen

       Diftar*

       Waterbank (waterschap specifiek)

       Aanmaningen, herinneringen, dwang- en hernieuwde bevelen

       Betalingen (ontvangsten, terugbetalingen, wegwerken resterende posten)*

       Journalisering*

       Inlezen en verwerken betalingsbestanden

       Inlezen en verwerken incassobestanden

       Exporteren stuf-cap bestanden

       Adressenmodule

       Exporteren stuf-tax

       Koppeling Kadaster

       Taxatiescherm*

       Koppeling GBA*

       Koppeling NHR*

       Koppeling RDW*

 

Onderwerpen met een * zijn op dit moment in ontwikkeling.

 

In de versie van september en november 2020 worden de volgende functionaliteiten in R2 aan u opgeleverd:

       StUF-Vorderingen* (voorlopig en definitief, de basis is reeds omgebouwd)

       Adhoc + notabiljetten

       Beslag (roerende en onroerende zaken incl. oninbaar)

       Bewaking betalingsregelingen

 

Gedurende deze fase van de ombouw starten we ook met de ombouw van de beheer schermen.

 

 


 

Voortgang Berichtenverkeer WOZ met taxatiebureaus

Momenteel lopen er trajecten met drie verschillende taxatieapplicaties, te weten Ortax (Ortec Finance), 4WOZ (4Value) en GT-WOZ (GeoTAX).

De stand van zaken van het berichtenverkeer met Ortax is dat de leverancierstest afgerond is. We zijn klaar om het testtraject met een individuele klant te starten. De conclusie vorig jaar na de testdagen in Epe en Hengelo met Ortec en onze gemeenschappelijke klanten BS-OB, GBTwente en Tribuut was dat de koppeling goed werkt. Om de voortgang erin te houden hopen we dat binnenkort de eerste klant zich meldt om het testtraject in te gaan voor de overgang naar het WOZ-berichtenverkeer.

In de tweede helft van 2019 heeft 4Value bij GouwIT aangegeven klaar te zijn om het testtraject omtrent het berichtenverkeer WOZ een vervolg te geven. We hebben een testplan opgesteld met verschillende scenario’s welke aan de basis liggen van de onderlinge leverancierstest. Op dit moment zijn we de initiële vulling vanuit GouwIT naar 4WOZ aan het testen. Hierbij wordt de data van 4WOZ gevuld met een initiële levering vanuit Gouw7 vanaf een bepaald tijdvak, hierdoor zijn beide omgevingen volledig synchroon. Het synchroon lopen gaat niet alleen over dezelfde deelobjecten, maar bijvoorbeeld ook over de ingangsdatums van bepaalde gegevens. We verwachten in april zover te zijn dat er getest kan worden op locatie met de klant aan de hand van een initiële levering.

Met GeoTAX heeft in de tweede helft van 2019 ook een onderling testtraject plaatsgevonden. Daarnaast is er in december 2019 ook een leverancierstest geweest met en bij onze gemeenschappelijke klant 1Stroom, dit is een organisatie die werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. De conclusie was dat het berichtenverkeer er goed uit zag, wel heeft GeoTAX aangegeven enkele zaken te willen bijschaven in hun applicatie. Ze verwachten dit op korte termijn gerealiseerd te hebben, indien dit het geval is kunnen we verder met het testtraject.

Kortom: we komen steeds dichter bij de overgang naar productie. Voor gemeenten die de overstap naar het WOZ-berichtenverkeer willen gaan maken is het belangrijk om te realiseren dat het niet alleen het technisch leggen is van een koppeling, ook voor deze gemeenten is het belangrijk dat ze goede kennis hebben of krijgen van het sectormodel WOZ, het onderhouden van de koppeling WOZ-berichtenverkeer en procesafspraken maken.

 

 


 

Centrale objectenregistratie

De centrale objectenregistratie is onderdeel van het door het ministerie van BZK opgestarte programma Doorontwikkeling in Samenhang (DIS GEO) voor het creëren van meer samenhang in de Geo-informatie-structuur. In deze nieuwe objectenregistratie worden de BAG, de BGT, de WOZ-deelobjecten en een aantal basisgegevens uit de BOR opgenomen.

De inwinnings- en bijhoudingsprocessen van deze basisgegevens zullen integraal uitgevoerd gaan worden door medewerkers gegevensbeheer. Doelstellingen hierbij: efficiency verbetering door voorkoming van dubbel werk en een betere kwaliteit van de data.
De inhoudelijke BAG, BGT en WOZ-processen zijn specialistisch en blijven in onze visie uitgevoerd worden door specialistische medewerkers.

Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het karakter van de werkzaamheden zal veranderen: minder eigen inwinning en meer afhankelijk van externe bronnen. Daarnaast wordt de regierol belangrijker op de informatiestroom van binnenkomende gegevens en het valideren daarvan.

Vanuit onze klanten merken we de behoefte aan een goede samenhang tussen de objectregistraties. Deze samenhang moet evenwel worden verschaft door de wetgever. Wij beïnvloeden de besluitvorming waar we kunnen door deel te nemen aan werkgroepen van VNG-Realisatie, Geonovum, de Waarderingskamer e.d. als ook door prototypes van (delen van) de objectenregistratie te ontwikkelen voor meer detailinzicht. Zo zullen we naar verwachting
eind 2020 een start gaan maken met het uitwerken van de bouwwerken entiteit. Op basis van scenario’s met basisregistratie overstijgende voorbeelden zullen wij dit verder vorm geven.

De druk op de kwaliteit van basisgegevens (bronsystemen) en TerugMeldVoorzieningen (TMV) zal groter worden.

Belangrijk uitgangspunt voor het toegroeien naar deze nieuwe werkwijze is de acceptatie van de kwaliteit van de aanleverende registraties. Wij hanteren het uitgangspunt ‘Data op Orde’ bij het gebruik van de huidige systemen.

Gebruik van basisregistraties is leidend: wij ondersteunen gebruik van TMV (beschikbaar voor de BAG in de septemberversie). Met de ’Data op Orde’ en gebruik van goed werkende TerugMeldVoorzieningen zal de acceptatie van de kwaliteit (en daarmee het gebruik) van extern aangeleverde data, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten (ook burgers) verhoogd worden.


 

Vooruitblik Septemberversie

Ondersteuning API’s Haal Centraal

Haal Centraal is een programma van de G5 gemeenten samen met VNG Realisatie, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Het doel van het programma is ervoor te zorgen dat gemeenten efficiënter gebruik maken van de gegevens uit de basisregistraties. Haal Centraal past in de visie van Common Ground. We bevragen de gegevens bij de bron, in plaats van kopieën op te slaan in de databases van de belastingapplicaties.

In december 2019 en afgelopen 26 maart heeft GouwIT deelgenomen aan het API Lab van Haal Centraal. Onze ontwikkelaars hebben de eerste ontwikkelingen van de API’s, waarmee gegevens uit basisregistraties betrokken kunnen worden, getest en feed back kunnen geven naar aanleiding van hun bevindingen. Afgelopen periode hebben wij diverse API’s getest voor het bevragen van de BAG, BRK en BRP.

De huidige BRK-API kan vooralsnog alleen actuele percelen en zakelijk gerechtigden ophalen op
ad hoc basis. Bulk bevragen behoort nog niet tot de mogelijkheden. In het resultaat van het opvragen wordt wel geometrie geleverd maar het bevragen op basis van geometrie ontbreekt nog. De zgn. Update API kan gebruikt worden om lokaal opgeslagen data synchroon te houden. Deze is echter nog niet volledig geïmplementeerd door Haal Centraal en zal later volgen.

Na de uitlevering van de meiversie gaan wij onderzoeken en testen of de koppeling BRK op basis van de beschikbare API’s ondersteund kan worden zonder functionaliteit te missen. Ook wordt dan bekeken of deze API’s in plaats van het berichtenverkeer BRK2.0 gebruikt kunnen worden.

De terugmeld-API voor de BAG die we hebben getest bevat de mogelijkheid om vanuit de WOZ een terugmelding te doen als een BAG-gegeven niet correct lijkt. Daarnaast kan de terugmeld-API gebruikt worden om de stand van zaken rondom een terugmelding te bevragen.

In de septemberversie zal in ieder geval de ondersteuning van de terugmeld-API voor de BAG uitgeleverd worden.

 

 


 

Kalender werkgroepen:

Donderdag 4 juni                     Werkgroep Basisregistraties

Donderdag 18 juni                   Werkgroep Taxatie

Donderdag 10 september        Werkgroep Basisregistraties

Donderdag 19 november         Werkgroep Basisregistraties

 

Onze volgende nieuwsbrief staat gepland voor eind mei.

 

Heeft uw collega deze nieuwsbrief niet ontvangen?

Stuur deze email dan door, of meld uw collega aan voor deze nieuwsbrief door een berichtje te sturen naar onze salesdesk [email protected].