19/7/2016

BDO certificeert Gouw2016

Wij zijn trots om u te informeren dat vanaf de release Gouw2016 7.5 voor GouwBelastingen en Gouw7 door accountantskantoor BDO zijn gecertificeerd.

Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan onze software en producten, om deze kwaliteit te kunnen borgen zijn wij een certificeringstraject gestart met BDO. Op basis van een normenkader waarbij is getoetst op een betrouwbare werking van de primaire belastingprocessen is door BDO een ISAE 3000 verklaring afgegeven.

 

BDO IT-Audit & Assurance certificeert GouwBelastingen

De nieuwe release van GouwBelastingen en Gouw7, release Gouw2016, is door accountantskantoor BDO gecertificeerd. Op basis van een streng normenkader waarbij is getoetst op een betrouwbare werking van de primaire belastingprocessen is door BDO een ISAE 3000 verklaring afgegeven.

Kwaliteit

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Het borgen en continu verbeteren van die kwaliteit heeft daarom veel aandacht en een hoge prioriteit.

Ook het ontzorgen van onze klanten bij het vaststellen van de kwaliteit van primaire belastingprocessen heeft onze focus.

Bovengenoemde redenen waren in 2015 de trigger om primaire processen binnen GouwBelastingen en Gouw7 opnieuw te certificeren. Samen met accountantskantoor BDO is een normenkader opgesteld voor de met GouwBelastingen/Gouw7 geautomatiseerde belastingprocessen WOZ (met relaties naar basisregistraties), Heffen, Innen, journaliseren en autorisatie. Dit certificeringstraject is opgebouwd volgens de Europese ISAE 3000 standaard. GouwIT is dan ook trots dat de main release Gouw2016 (Gouw2016 7.5 GouwBelastingen en Gouw2016 7.5 Gouw7) is voorzien van een ISAE 3000 verklaring.

Wat betekent dit voor u?

Voor u als klant betekent deze certificering dat uw organisatie kan steunen op een onafhankelijke toets dat het systeem Gouw2016 een betrouwbare werking heeft, gebaseerd op een normenkader. De certificering stelt daarbij vast dat het systeem Gouw2016 in opzet en bestaan voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid (exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid) en continuïteit. Bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid is expliciet beoordeeld in hoeverre het systeem voldoende maatregelen bevat om de betrouwbaarheid van de gegevens en de gegevensverwerking te waarborgen. Hiervoor is het normenkader gebruikt. De certificering maakt de kwaliteit van onze software aantoonbaar. Uw accountants en interne controle functie kunnen hierdoor steunen op de certificering van Gouw2016.

 

Normenkader

Vanuit het opgestelde normenkader is beoordeeld in hoeverre GouwBelastingen/Gouw7 de basisfunctionaliteit bevat, die verwacht mag worden van belastingsoftware voor de lokale overheid. De basisfunctionaliteit bestaat uit functies die onontbeerlijk en dus minimaal zijn. Zonder deze basisfunctionaliteit zou de applicatie voor het ondersteunen van de beoogde bedrijfsprocessen zonder meer onbruikbaar c.q. onwerkbaar zijn.

Vanuit het normenkader werden de getroffen maatregelen expliciet beoordeeld op betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid

Bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid is expliciet beoordeeld in hoeverre het programma voldoende maatregelen bevat om de betrouwbaarheid van de gegevens en de gegevensverwerking te waarborgen. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt naar exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid.

  • Exclusiviteit; de mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen of apparatuur via geautomatiseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruikmaken van IT-processen.
  • Integriteit; de mate waarin het object (gegevens en informatie-, technische- en processystemen) in overeenstemming is met de afgebeelde werkelijkheid. De informatie is juist, tijdig en volledig.
  • Controleerbaarheid; de mate waarin het mogelijk is kennis te verkrijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteitsaspect de mate waarin het mogelijk is vast te stellen dat de informatieverwerking in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten is uitgevoerd.

ISAE 3000 verklaring

Een ISAE 3000 verklaring wordt in de markt ervaren als een gedegen certificering. Daarnaast wordt ISAE 3000 veelal door de accountants geëist van gebruikersorganisaties. Door de toegenomen focus op interne beheersing en security is ISAE 3000 een veel gevraagde standaard. Deze vraag komt mede voort uit de recente technologische ontwikkelingen. Daarnaast kent ISAE 3000 (in tegenstelling tot bijvoorbeeld ISO 27001) een toetsingskader; de relevante norm voor de betreffende certificering.

Continu certificering

Aansluitend op deze certificering heeft GouwIT samen met BDO een groeipad opgesteld. In dit groeipad staat continu certificering centraal. Hierbij zal niet enkel de werking van de software worden getoetst, maar ook de ontwikkelwijze binnen GouwIT. Het continu certificeringstraject zal gelijk lopen met het beschikbaar komen van de nieuwe jaarlijkse main releases.

Rondom het initiële certificeringstraject is nauw samengewerkt met GBTwente. Samen met GBTwente is het normenkader opgesteld. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen BDO – GBTwente – GouwIT voor het succes van de certificering heeft gezorgd.

Voor meer informatie over de certificering van Gouw2016 kunt u contact opnemen met onze salesdesk [email protected] of u kunt naar de volgende website: www.softwarecertificering.nl.